İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ULUSLARARASI BİLİMSEL ve SANATSAL YAYINLARI
TEŞVİK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

I. AMAÇ ve KAPSAM

 

Madde 1. Bu esasların amacı, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) bünyesinde kadrolu ve sözleşmeli olarak görev yapan öğretim elemanları ile kadrolu personel tarafından yapılan çalışmaların uluslararası düzeyde yayımlanmasını teşvik etmek üzere ödüllendirilmelerinin yöntem ve esaslarını tespit etmek ile bu çalışmaları koordine etmek ve yürütmek üzere Ödül Komisyonunun oluşturulma esaslarını ve görevlerini belirlemektir.

 

II. ÖDÜL KOMİSYONU VE GÖREVLERİ


Madde 2.
Ödül Komisyonu, İTÜ'ye bağlı Fakülte ve Enstitülerde görevli öğretim üyeleri arasından, Fen, Mühendislik, Mimarlık, Sosyal Bilimler ve Sanat alanlarını göz önünde bulundurarak Rektör tarafından iki yıl süre ile görev yapmak üzere seçilen sekiz üyeden
oluşur. Görev süresi sona eren üye tekrar görevlendirilebilir. Herhangi bir sebeple, görev süreleri dolmadan ayrılan üyelerin yerlerine, onların sürelerini doldurmak üzere Rektör tarafından yeni üye(ler) seçilir. Ödül Komisyonu’nun raportörlüğünü, komisyon başkanının önerisi üzerine, Rektör tarafından görevlendirilen bir öğretim üyesi yapar, ancak raportör oylamalara katılmaz.

Madde 3. Ödül komisyonu toplanarak, ödül için Madde 12’de belirtilen şekilde başvurulan yayını/eseri bu esaslara uygunluk açısından inceler ve kararını Rektörlük Makamına sunar. Ödül Komisyonu kararlarını çoğunluk esasına göre alır. Ödül Komisyonu, ödüllerin parasal miktarı, yıllık ödül bütçesi ve gerektiğinde ödül esaslarında değişiklik yapılması konularındaki önerilerini Rektörlüğe iletir. Komisyon, başkanının çağrısı üzerine ve onun bildireceği yerde toplanır. Sekretarya işlerini Rektör’ün görevlendireceği birim yapar.

 

 

III. YAYIN TEŞVİK PROGRAMI


Madde 4.
- İTÜ Ödül Komisyonu tarafından değerlendirmeye alınacak uluslararası nitelikteki yayınlar iki başlıkta ele alınır.

  1. Vaka takdimi, teknik not, tartışma ve araştırma sonuçlarının ön duyurusu, editöre mektup, kısa tebliğ (short communication) vb. türünden yayınlar dışında olmak üzere, Web of Science veritabanında taranan dergilerde yayımlanmış tam metin “Article” ve “Review Article” türündeki yayınlar ile Scopus veritabanında taranan dergilerde yayımlanmış “Article” ve “Review” türendeki Q1 veya Q2 yayınlar.
  2. İTÜ’de yapılan çalışmalardan dolayı alınan patentler. Patentler B1, B2 ve B3
    olmak üzere üç kategoriye ayrılmıştır.

B1 - Uluslararası Patentler (ABD, Avrupa ya da Japonya)
B2 - Ulusal İncelemeli Patentler
B3 - Diğer Uluslararası Patentler

 

IV. TEŞVİK MİKTARLARI

 

Madde 5. – Uluslararası yayın başına verilecek ödülün parasal miktarı için (Madde 4.A), aşağıdaki formül kullanılır.

Ödül Tutarı:

  1. MEP >=20 ise3*(2.000+MEP*2.000) TL
  2. 15 <= MEP < 20 ise2,5*(2.000+MEP*2.000) TL
  3. 10 <= MEP < 15 ise2*(2.000+MEP*2.000) TL
  4. 5 <= MEP < 10 ise1,5*(2.000+MEP*2.000) TL
  5. MEP <5 ise2.000+(MEP*2.000) TL

MEP: TÜBİTAK tarafından yayınlanan makale etki puanı

 

Patent (Madde 4.B) Teşvik Miktarları:

Patent            Tutar ( TL )
   B1                    9.000
   B2                    4.500
   B3                    2.700

V. TEŞVİK ÖDEME KOŞULLARI


Madde 6.
- Bir öğretim elemanına, Madde 4 kapsamına giren basılmış olan yayını sebebiyle ödül verilebilmesi için, bu yayına esas olan çalışmaların önemli kısmını İTÜ'de yapmış olması ve yayında kurum adı olarak; Istanbul Technical University (ITU) veya Technical University of Istanbul (ITU) veya İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ifadelerinden biri yer almalıdır.

 

Madde 7. - Yayın, çıktığı yıl içinde ödüllendirilir. Ancak bir önceki yıl yayımlanmış bir yayın için başvuru yapıldığında, bu yayın, ait olduğu yıla ait ödül miktarı ile ödüllendirilir. Daha eski yayınlar değerlendirilmeye alınmaz.

 

Madde 8. - Aynı yıl içinde veya bir önceki yıl alınmış patentler için (Madde 4.B), ilgili mevzuat çerçevesinde yapılacak işlemler dışında söz konusu patentin alınmasına sebep olan çalışmaları yapmış olup Patent Dokümanı’nda adı yazılı öğretim elemanları veya araştırıcılara bu esaslar çerçevesinde ödül verilir.

 

Madde 9. - Yayın teşvik başvurusu, “Web of Science” veri tabanında ilgili makaleye ait erişim numarasının (WOS) yer alması durumunda yapılır. Basılmış ancak WOS numarası bulunmayan yayınlar için başvuru yapılamaz.

 

Madde 10. - Yüz kızartıcı suçlar dışında herhangi bir gerekçe ile İTÜ’den ayrılmış olanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren iki yıl içinde, Madde 6 ve Madde 7'de belirtilen koşulları yerine getirme şartına ek olarak, patentler için Madde 8 ve makaleler için Madde 9'da belirtilen şartları da sağlamaları durumunda teşvikten yararlanırlar.

 

Madde 11. - Birden çok yazarlı yayınlarda (veya ihtiralarda), ödül miktarı tüm yazarlar arasında eşit olarak dağıtılır. Ancak İTÜ'de görevli olmayan yazarların paylarına düşen ödül miktarları kendilerine ödenmez, bu ödüller Ödül Bütçesi’nde kalır.

 

Madde 12. – Yayının bir lisansüstü tezinden üretilmiş olması durumunda, tez danışmanına ödenecek tutar Madde 5’e göre belirlenecek teşvik miktarının 1,5 katıdır. 1,5 katsayısı eş danışmanlar için uygulanmaz.


VI. BAŞVURU ŞEKLİ


Madde 13.
- Ödül programından yararlanmak isteyenler, bu Esaslardaki koşulları sağlayan yayınları için İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Birimi web sayfasında elektronik ortamda başvuru sürecini başlatırlar.

 

 

VII. UYGULAMA


Madde 14.
- Bu esaslarda öngörülmeyen hususlarda İTÜ Rektörü, Ödül Komisyonu’nun görüşünü alarak karar verir.

Madde 15. Ödül Komisyonu’nun kararları Rektörlük makamınca onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

 

VIII. İTÜ GELİŞTİRME VAKFI YAYIN TEŞVİK ÖDÜLÜ ve ÖDEME

 

Madde 16. İTÜ Rektörlüğü tarafından belirlenen yayın teşvik ödülleri, İTÜ Geliştirme Vakfı tarafından ödenir. Ödül önerisi, yazarın başvurusu üzerine Rektörlük tarafından yapılır. İTÜ Rektörlüğü tarafından belirlenen teşvik miktarları, “İTÜ GELİŞTİRME VAKFI YAYIN TEŞVİK ÖDÜLÜ” olarak İTÜ Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleştirilir.

IX. YÜRÜRLÜK ve YÜRÜTME


Madde 17.
- Bu esaslar Üniversite Senatosu’nca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer ve bu esasları İTÜ Rektörü yürütür.